Promocje
138 Baby girl, dziewczynka, 10 mm, bejbik, dziewczęta, 10 mm
138 Baby girl, dziewczynka, 10 mm, bejbik, dziewczęta, 10 mm
2,30 zł 1,99 zł
Metr bieżący
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Nastro.pl

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, (zwany dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej www.nastro.pl.
 2. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (zwany dalej „Regulaminem”) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Właścicielem Sklepu jest Jakub Pernal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Pernal Nastro, z siedzibą pod adresem: os. Słoneczne 16/37 31-958 Kraków, NIP 678-303-14-96, telefon +48 519-088-332, adres email: biuronastro@gmail.com.
 4. Kupującym (dalej „Kupujący”) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. Każdy Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 6. Dokonanie zakupu na stronie Sklepu jest równoważne z akceptacją Regulaminu.
 7. Ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto (zawierają VAT) i są wyrażone w Polskich Złotych (PLN). Ceny nie zawierają w sobie kosztu dostawy.

 

§2

Zamawianie

 1. Zamawianie towaru w Sklepie jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.nastro.pl, lub po pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres biuronastro@gmail.com.
 2. W przypadku ograniczonej liczby sztuk towaru pierwszeństwo realizacji posiadają zamówienia dokonane bezpośrednio na stronie sklepu.
 3. Za dokonanie zamówienia rozumie się:

3.1.   W przypadku zakupu na stronie Sklepu - potwierdzenie zamówienia przez Kupującego za pomocą przycisku „Potwierdzam Zakup;

3.2.   W przypadku zamówienia dokonanego e-mailem – wysłanie e-maila z akceptacją podsumowania zamówienia wysłanego przez Sklep.

 1. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sklep zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Zgoda Kupującego nie wyłącza prawa Sklepu do wystawienia faktury w formie papierowe.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazanego przez niego przy zakupie, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 4. Sklep domyślnie wystawia i załącza do przesyłki dowód zakupu w postaci paragonu. W przypadku wyrażenie chęci otrzymania faktury VAT po wysłaniu przesyłki, kupujący jest zobowiązany odesłać paragon listem poleconym ekonomicznym na własny koszt na adres Sklepu. Wystawienie faktury VAT nastąpi po otrzymaniu paragonu przez Sklep.
 5. Składając zamówienie Kupujący jest zobowiązany wskazać:

8.1.   Zamawiany towar

8.2.   Swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia

8.3.   Adres i sposób dostawy

8.4.   Sposób płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba, że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty ze strony Kupującego w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Kupującego w sposób wskazany w §2 ust. 3 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Kupującym.
 3. Sklep rezerwuje sobie prawo do anulowania zamówień budzących wątpliwości lub z niepełnymi danymi adresowymi.

 

§3

Płatności

 1. Kupujący przed potwierdzaniem zamówienia jest informowany o kosztach zamówionego towaru, wysyłki i łącznym koszcie zamówienia.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

2.1.   Przelew bankowy – wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

2.2.   Gotówka – przy odbiorze osobistym

2.3.   Za pobraniem – wysyłka następuje w terminie wysyłki zamówionych produktów.

2.4.   PayPal – po wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu.

2.5    Przelew natychmiastowy.

 1. Koszt wysyłki jest zależny od ilości i rodzaju zamawianych produktów i jest prezentowany Kupującemu przed potwierdzeniem zamówienia.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną (przelew natychmiastowy) jest Blue Media S.A. 

§4

Wysyłka

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą lub udostępnia do odbioru osobistego przez Kupującego po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 2. Zamówione towary są dostarczane przeważnie w ciągu 2-7 dni roboczych.
 3. W przypadku płatności elektronicznej (przelew, PayPal) termin wysyłki liczony jest od daty zaksięgowania płatności na rachunku.
 4. Prezentowane koszty wysyłki dotyczą tylko przesyłek na terenie Polski. W przypadku dostawy poza granice kraju wymagany jest kontakt z obsługą sklepu poprzez adres mailowy biuronastro@gmail.com, interfejs sklepu Nastro.pl lub telefoniczny.
 5. Istnieje możliwość wysyłki innymi firmami kurierskimi tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W celu dokonania reklamacji Kupujący powinien napisać wiadomość mailową na adres biuronastro@gmail.com i podać minimum następujące informacje:

2.1.   Numer zamówienia;

2.2.   Nazwę reklamowanego towaru i Kod Produktu;

2.3.   Przyczynę reklamacji, opis usterek itp.

2.4.   Preferowane rozwiązanie (wysyłka nowego towaru, zwrot towaru, upust cenowy)

 1. Sklep ma 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia na ustosunkowanie się do reklamacji.
 2. Gdy realizacja reklamacji wymaga wysłania nowego towaru do kupującego koszty wysyłki pokrywa Sklep.

 

 

§6

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który nabył towar na odległość ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Odstąpienie od umowy musi zostać wysłane drogą elektroniczną na adres biuronastro@gmail.com.
 3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Wypełniony załącznik należy wysłać drogą elektroniczną na adres biuronastro@gmail.com.
 4. Termin 14 dni liczony jest od dnia otrzymania przesyłki lub wydania towaru w siedzibie firmy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

5.1.   O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

5.2.   W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.3.   W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.4.   Zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.5.   O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący traci prawo do zwrotu bez podania przyczyny w przypadku uszkodzenia lub innej modyfikacji produktu. Dotyczy szczególne materiałów pasmanteryjny (tkaniny, tasiemki i inne) pociętych na mniejsze elementy.
 2. Towar należy odesłać bezzwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż 14 dni.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 4. Koszt odesłania (zwrotu) towaru do Sklepu w związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny ponosi Kupujący.
 5. Wysyłka towaru zwracanego w związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny musi być zrealizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Przesyłka musi posiadać numer umożliwiający śledzenie przesyłki.

 

§7

Gwarancja

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 2 lata.
 2. Gwarancja jest ważna tylko na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu, jeśli nie były wyszczególnione w opisie produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.).
 5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
 7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
 8. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
 9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.
 10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do Sklepu ponosi Kupujący
 11. Po weryfikacji wady w siedzibie Sklepu produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Kupującemu zostaną zwrócone pieniądze.

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

§9

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl